Animania 001 - Անիմանիա 001
Այս հետաքրքիր հաղորդման ընթացքում մենք կքննարկենք այն ամենը ինչ կապված է Անիմեի հետ: Այո, այո, բոլոր այդ պոկեմոնները, մեծ աչքերով գլխավոր հերոսները, և որոշ մարդկանց կարծիքով տարօրինակ մուլտերը՝ ծագող արևի երկրից:
Մենք՝ ես և դուք, ձեռք ձեռքի տված`  ամենահամարձակ քայլերով, կուղեվորվենք դեպի այդ չքնաղագեղ և դյութիչ ելևեջներով լի աշխարհ՝ Անիմե աշխարհ:

Շարունակությունը լսեք .......