Youth Life - The book presenting day in Akanat  19.02.2015
"Կյանքը պետք է լցված լինի գրքերով, որոնք լի են կյանքով",-Մարկ Ավրելի: Փետրվարի 19-ին գիրք նվիրելու օրն էր: Ականաթ գրադարան-սրճարանը համախմբել էր մի շարք ընթերցասեր երիտասարդների:

Շարունակությունը լսեք…