About - Մեր մասին

«Երիտասարդությունը հանուն երիտասարդության» Մեդիա կենտրոնը մի հարթակ է, որը բաղկացած է ինտերնետային ռադիոյից և հեռուստատեսությունից:
Ահա այն, ինչ մտածեցին, իրականացրեցին ու շարունակում են նույն ոգևորությամբ «Երիտասարդությունը հանուն երիտասարդության» մեդիա կենտրոնի անդամները :
Երիտասարդական ներուժով ստեղծված կենտրոնը կբարձրացնի երիտասարդության ձայնը և իրավուքները Հայաստանում, սփյուռքում և աշխարհում՝ հասանելի դարձնելով այն բոլորին: Այսօր, արդեն հեռավորությունը ոչ մի էական նշանակություն ունենալ չի կարող, քանի որ երկրագնդի ցանկացած անկյունում գտնվող երիտասարդները և երիտասարդական կենտրոնները հնարավորություն ունեն այս մեդիա կենտրոնի միջոցով արտահայտել իրենց մտքերը, ներկայանալ յուրովի և բարձրաձայնել առկա երիտասարդական խնդիրները:
Ռադիոն և հեռուստատեսությունը նշանակալի դեր են խաղում մարդու դաստիարակության և մտածելակերպի ձևավորման գործում, այդ իսկ պատճառով մեր երիտասարդական մեդիա կենտրոնը ստանձնում է այս պատասխանատու դերը: 
Լսեք մեր ռադիոն, դիտեք մեր հեռուստատեսությունն ու վայելեք երիտասարդության ձայնը:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՁԱՅՆԸ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է:

“Youth for Youth” media center is a platform which consists of online radio and TV.
Here is what imagined , implemented and are continuing with the same enthusiasm members of the “Youth for Youth” media center. 
The center, created with the potential of youth will raise voices and rights of youths in Armenia, in Armenian Diaspora and all over the world, making it achievable for everyone. 
Today distance cannot have essential effect, as a youth and youth centers living in any corner of the world have the opportunity to express their thoughts by the means of this media center, represent themselves peculiarly and raise problems of young people.
Radio and TV play an important role for upbringing of youth, formation of worldview and attitude.And that is why our youth media center assumes this responsible role.
Listen to our radio, watch our TV and enjoy the voice of youth.

THE VOICE OF YOUTH IS ACHIEVABLE.